تأثير تنش شوري بر ميزان شاخص سطح برگ، درصد نسبي آب و نشتپذيري غشاء سلولي برگ اسفناج (رقم ويروفلي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تأثير تنش شوري بر ميزان شاخص سطح برگ, درصد نسبي آب و نشتپذيري غشا سلولي برگ اسفناج (رقم ويروفلي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تنش شوری یکی از مشکلات تولید فرآوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا است. در طول دهه های اخیر راهکارهایمتفاوتی برای بهرهبرداری از آب و خاک شور در ایران و جهان مورد استفاده قرارگرفته است. اسفناج Spinaciaoleraceaیکی از مهمترین سبزیجات متعلق به تیره ی Chenopodiaceae است که مقاومتش به شوری نسبتاً بالا می باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش شوری بر میزان شاخص سطح برگ, نشت پذیری غشا سلولی و درصد آب برگ گیاه اسفناج بر پایه ی طرح بلوک کامل تصادفی با سه تیمار سطح شوری (EC=0/5dS.m(-1); S(1؛ (EC=3dS.m(-1);S(2 و (EC=6dS.m(-1);S(3 درچهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار شاخص سطح برگ, عملکرد خشک اندام هوایی و محتوای آب نسبیبرگ در تیمار شاهد و کمترین مقدار آنها در تیمار 60 درصد نیاز آبی و تحت تیمار تنش شوری مشاهده شد در حالیکه با افزایشسطوح شوری میزان نشت پذیری غشا سلولی اسفناج افزایش یافت که منجر به تخریب غشا پلاسمایی و در نهایت کاهش فتوسنتز وعملکرد گیاه گردید

لینک کمکی